Välte sõnastik

http://organiseereentopevent.nl/
põltsamaa mõiseesti suusaliitkuidas maa tekkiskuidas säilitada vahvleidtõrva üritused 2019retro võrupõlva bändvõru 77 selvereesti taimekasvatuse instituut jõgevakus kasutatakse kasutaja ssh privaatset võtit?

Sõnaveeb – EKI uus sõnastikuportaal — Sirp välte sõnastik
Eesti keele grammatika on eesti keele grammatika.. Eesti keel kuulub soome-ugri keelte läänemeresoome haru lõunarühma.Eesti keele lähemad sugulaskeeled on vadja ja liivi keel (kui võru keelt pidada eesti keele murdeks).. Eesti keele kirjutamiseks kasutatakse ladina tähestikul põhinevat eesti tähestikku.. Erinevalt paljudest teistest keeltest puudub eesti keeles grammatiline sugu
Sõnaveeb - Portaalist
"Foneetika terminoloogia sõnastik (jätkuprojekt) (1.06.2018−31.12.2018)", Pärtel Lippus, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut. IUT2-37 "Soome-ugri keelte prosoodiline struktuur ja keelekontaktid (1.01.2013−31.12.2018)", Karl Pajusalu, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide
Astmevaheldus - Õppeaasta | TaskuTark
EELex – mis ja milleks. Iga sõnastikukoostaja, kes alustab puhtalt lehelt uut sõnaraamatut, seisab kohe silmitsi mitme olulise valikuga. Kas sisestada materjal tekstitöötlusprogrammis, et tulemus oleks kohe "nagu päris" või pidada töö käigus vajalikuks ka sisu poolelt eristada, mis on mis?
Pikad silbid | Sõnu seletav sõnastik
Eesti keel on Eesti riigikeel ja 2004. aastast ka üks Euroopa Liidu ametlikest keeltest.. 2012. aasta seisuga kõneles eesti keelt emakeelena hinnanguliselt 922 000 inimest Eestis ja 160 000 mujal maailmas. Võõrkeelena kõneles 2012. aasta seisuga eesti keelt 168 000 inimest. Eesti keelel on kaks suuremat murderühma (põhjaeesti ja lõunaeesti murded), aga mõnedes käsitlustes eristatakse
[EMS] Eesti murrete sõnaraamat
Tegusõna laadi- ja välte-vaheldus. 6 astmevaheldus laadivaheldus vältevaheldus Õpik ptk 20–23, töövihik harj 75–96. Lisamaterjal: ÕS, veebi-sõnastik. Õigekeelsus: välte ja laadivahetusega tutvumine; käändsõna astmevahelduse määramine: veaohtlikud käändsõnad ja sõnavormid; õige …
sõnastik: 2012 - Blogger
mina - sina . mulgi ja idamurde läheduses on kadunud n sinù ja minù tüvest. (sin)o-list käänamist kuuleb Harjumaal jm keskmurde lääneosas. Viru maamurdes (Põhja-Tartumaal, Alutaga, Vadjamaal, kirderanniku ja idamurdes ning laialdaselt rahvalauludes) tarvitatakse veel kahesilbiliste lühikese esisilbiga tüvede Da tunnusega osastavat :. Rakvere: JürìDa TīnaDa Kadrina: sinùDa Laiuse
Eesti keel – Vikipeedia välte sõnastik
teistest Uurali keeltest võib näiteks tuua ersa keele eitusverbi mineviku eźiń, eźińek, eźit́, eźid́e, eś, eśt́.. eitussõna mineviku pööretest on es̀ püsinud veel Lõuna-Eestis, saartel, Äksi ja Viljandi keskmurdes.. es oli tuntud 18. s esimese pooleni põhjaeestigi kirjakeeles. Georg Mülleri (1600-1606. a) jutlustes :; 3 is piddi, 35 is tabbas, 49 is mitte ossa
EESTI ÕIGEKEELSUSSÕNARAAMAT ÕS 2018
9. kl eesti keele e-õpik „Mõttest tekstini“ ühendab endas 2013. aastal ilmunud õpiku ja töövihiku materjali. E-õpiku liigendus peatükkideks vastab paberõpiku omale, ka …
EELex
8. oktoobril 2013 korraldasid Eesti Keele Instituut ja Emakeele Selts Tallinnas kõnekoosoleku „Alusepanijad”. Ettekandeid oli kaks: Külli Habichti ja Külli Prillopi „Heinrich Stahli teoste sõnastik” ning Marju Lepajõe „Gutslaffi kasust”.
Eesti keele grammatika – Vikipeedia
mitmendas vältes on sõnad kodu, ammune, õitseb, põld, kangelane? Kodu- I välde Ammune-II välde Õitseb-II ja III välte vaba vaheldumine (reegel: pöördsõna olevikus) Põld-II välde Kangelane –II või III välte vaba vaheldumine (reegel: kolme-ja enamasilbilistes sõnades, mille muutumist välde ei mõjuta)
Emakeele Seltsis - Killu Paldrok, Maria-Maren Sepper välte sõnastik
Portaalist. Sõnaveeb on Eesti Keele Instituudi keeleportaal, kuhu on koondatud info instituudi paljudest sõnakogudest ja andmebaasidest. Alates 2020. aastast esitab üldkeele infot “EKI ühendsõnastik 2020”, oskuskeele osas täiendavad ühendsõnastikku kümned oskussõnastikud ja terminibaasid.